Opći uvjeti poslovanja

4TRONYX Entertainment GmbH, Robert-Koch-Str. 50 / 55129 Mainz, Germany
(u daljnjem tekstu: "4TRONYX")
www.4tronyx.com


§ 1 Područje primjene

(1) Ugovorni odnos između 4TRONYXa i privatnih korisnika te profesionalaca koji koriste 4TRONYX ponudu preko interneta (u daljnjem tekstu 'Korisnik') su predmet slijedećih Općih uvjeta. Opći uvjeti se odnose na uporabu internet stranice www.youniik.com kao i svih pripadajućih pod domena. Ugovorni odnos podlieže svim Općim uvjetima koji vrijede u trenutku zaključenja Ugovora.
(2) 'Korisnik' podrazumijeva svaku osobu koja kupi ili se obveže kupiti proizvode i/ili usluge od 4TRONYX za namjenu koja ne spada pod njihove trgovačke, poslovne ili profesionalne djelatnosti. 'Profesionalac' podrazumijeva svaku privatnu ili pravnu osobu koja kupi ili se obveže kupiti proizvode i/ili usluge od 4TRONYX s namjenom korištenja za trgovačke, poslovne ili profesionalne djelatnosti.


§ 2 Zaključenje Ugovora

(1) Ponude 4TRONYXa preko interneta su neobvezujući pozivi Kupcu da naruči proizvode kod 4TRONYXa.
(2) Postavljanjem naloga za kupnju od 4TRONYXa preko interneta Kupac čini obvezujuću ponudu koja vodi do zaključenja ugovora.
(3) 4TRONYX ima pravo prihvatiti ponudu od Kupca izdavanjem potvrde narudžbe u roku od 5 radnih dana, ili izdavanjem potvrde da je proizvod otpremljen, ili slanjem naručenog proizvoda direktno na adresu navedenu pri Kupčevoj ponudi. Potvrda narudžbe biti će poslana putem elektronske poše. Bilo koji proizvod koji nije potvrđen na taj način neće biti smatran kao predmet Ugovora.


§ 3 Plaćanje, datum namirenja, odgoda plaćanja

(1) Proizvodi naručeni preko interneta moraju biti unaprijed plaćeni, putem bankovnog transfera, kreditne kartice ili PayPala. 4TRONYX zadržava pravo prihvatiti ili odbiti određene načine plaćanja u određenim pojedinačnim slučajevima.
(2) U slučaju avansnog plaćanja, Kupac se obavezuje platiti iznos u cjelosti odmah nakon zaključenja ugovora. U slučaju plaćanja preko PayPal, naručeni proizvodi će biti isporučeni nakon potvrde plaćanja. U slučaju plaćanja preko računa, Kupac se obavezuje podmiriti iznos u roku od 14 dana nakon isporuke proizvoda. U slučaju plaćanja kreditnom karticom, ugovoreni iznos će biti naplaćen sa računa kreditne kartice pri slanju robe/proizvoda.
(3) Tijekom razdoblja odgođenog plaćanja, Kupac je odgovoran za bilo kakve posljedice proizašle iz nemara.
(4) Kamata se plaća na nepodmireni iznos za puno vrijeme trajanja razdoblja neplaćanja, uključujući i razdoblje zaštite od vjerovnika. U tome slučaju, stopa zatezne kamate biti će 5% godišnje iznad ECBove osnovne kamatne stope. U slučaju pravnih poslova u kojima Kupac nije stranka, zatezna kamata na potraživanja će iznositi 8% iznad ECB osnovne kamatne stope.
(5) Pravo na potraživanja zbog dodatnog gubitka nije isključeno.


§ 4 Dostava

(1) Naručeni proizvod će biti dostavljen na adresu navedenu u Kupčevoj narudžbi.
(2) Kupac je obvezan platiti troškove obrade, transporta te poštanske troškove koji su navedeni na internet trgovini. Ako je adresa primatelja izvan Njemačke, 4TRONYX ima pravo, prema težini proizvoda, obračunati i dodatno naplatiti troškove za pakiranje i otpremu do navedenog odredišta.
(3) Ako Kupac zahtijeva posebne oblike dostave koje nadilaze uobičajene troškove otpreme, tada će Kupac biti obvezatan podmiriti sve dodatne troškove.
(4) Ako Kupac nabavlja proizvod za svoje komercijalne ili profesionalne djelatnosti, tada Kupac osobno snosi odgovornost slučajnog gubitka ili oštećenja od trenutka kada 4TRONYX preda proizvod otpremniku, prevozniku ili bilo kojoj drugoj osobi ili instituciji zaduženoj za dostavu.


§ 5 Prenos vlasništva

Vlasništvo nad proizvodom prelazi na Kupca samo kada je proizvod isplaćen u cijelosti. Prije prijenosa vlasništva, Kupac ne smije koristiti dostavljene proizvode kao zalog ili jamstvo, obavljati dodatne radove na proizvodu ili ga promijeniti u bilo kojem obliku bez izričite suglasnosti sa strane 4TRONYXa.


§ 6 Cijena

Cijena navedena u internet ponudi je cjelovita za proizvod u pitanju te uključuje poreze i ostale komponente cijene u mjestu porijekla. Troškovi dostave nisu uključeni u cijenu te će biti dodatno zaračunati. Potencijalni troškovi carine i dodatnih poreza u zemlji krajnjeg odredišta nisu uračunati u cijenu te ih snosi kupac.


§ 7 Raskid ugovora

(1) 4TRONYX ima pravo raskida ugovora u bilo kojem trenutku, uključujući i slučajeve gdje je djelomična dostava već napravljena ili je pri izvršenju, ako su dostavljene netočne informacije o Kupčevoj financijskoj sposobnosti ili su se pojavili očigledni razlozi Kupčeve financijske nesposobnosti (npr. institucija insolventnosti ili stečajni postupak prema Kupčevoj imovini ili odbijanje odgovarajućeg programa zbog nedostatka sredstava). Kupac ima pravo ponuditi avansno plaćanje ili prigodne instrumente osiguranja kako bi spriječio raskid ugovora.
(2) Bez obzira na bilo kakva potraživanja, u slučaju djelomične dostave i raskida ugovora u ovoj fazi, svi proizvodi koji su dostavljeni Kupcu moraju biti obračunati i plaćeni u skladu prema ugovoru.


§ 8 Zakonska prava

(1) Kupci:
a) 4TRONYX ima obavezu osigurati da proizvod nema nepravilnosti u trenutku predaje Kupcu. Ako se greška iskaže u roku od šest mjeseci nakon dostave, pretpostaviti će se da je proizvod bio nepravilan u vrijeme primopredaje, osim ako takva pretpostavka nije u skladu sa vrstom proizvoda ili vrstom greške. Ako nepravilnost postane očita nekon isteka roka od šest mjeseci od primopredaje, onda Kupac mora dokazati da je proizvod bio nepravilan u trenutku primopredaje.
(b) Ako je proizvod nepravilan, Kupac ima pravo izabrati izvršenje ugovora sa popravkom ili zamjenom proizvoda. 4TRONYX ima pravo odbiti izabranu vrstu izvršenja ugovora ako je isto samo moguće uz pretjerane troškove i ako drugi oblik izvršenja ne predstavlja značajne nepovoljnosti Kupcu.
c) Ako se izvršenje ugovora ne može postići Kupac ima pravo, prema svom izboru, smanjiti plaćanje cijene ili povući se iz ugovora i tražiti naknadu štete. Ako je nepravilnost neznatna Kupac nema pravo povući se iz ugovora.
d) Kupčeva zakonska prava ističu u roku od dvije godine. Ako je rabljeni proizvod bio prodan, zakonska prava ističu u roku od jedne godine.
(2) Profesionalci
a) Ako je narudžba dio Kupčevog trgovačkog poslovanja, onda je Kupac dužan provjeriti robu odmah po isporuci, a u svrhu utvrđivanja odstupanja od dogovorenog stanja ili broja. 4TRONYX mora biti obaviješten od strane Kupca o svim greškama ili odstupanjima u roku od tjedan dana. Ako obavijest nije izvršena u roku od tjedan dana onda će zakonska prava biti isključena. Oštećenja ili nedostatci kod proizvoda nevidljiva prostim okom moraju biti prijavljena u pisanom obliku u roku od tjedan dana od otkrića. Pravovremeno slanje obavijesti zadovoljava potrebu za vremenskim ograničenjem. U ovom slučaju Kupac će morati dokazati sve razloge za svoje tvrdnje po zakonskim pravima, posebice specifičnu grešku/nedostatak u pitanju, vrijeme otkrića iste te vrijeme slanja obavijesti o greški/nedostatku.
b) U slučaju greške u proizvodnji ili oštećenja proizvoda 4TRONYX će popraviti ili zamijeniti proizvod prema odluci donešenoj sa strane 4TRONYX a.
c) Kupčeva zakonska prava ističu u roku od godine dana nakon primopredaje proizvoda.
(3) Ako 4TRONYX zamijeni proizvod, može zahtijevati od Kupca da vrati neispravan proizvod ili uklonjene dijelove.
(4) 4TRONYX ne odgovara za nedostatke nastale zbog neprikladnog ili izvanugovornog rukovanja proizvodom od strane Kupca.


§ 9 Ograničenje odgovornosti

(1) 4TRONYX je odgovoran za potraživanja proizašla iz smrti, tjelesnih ozljeda ili zdravlja. Što se tiče ostalih gubitaka ili štete, 4TRONYX prihvaća odgovornost u slučaju da je prouzročena namjernim nedoličnim ponašanjem ili krajnjom nepažnjom ili povredom osnovnih ugovornih obaveza sa strane 4TRONYXa ili osoba koje 4TRONYX upošljava da izvršavaju njegove obaveze. Dužnost je neophodna ako izvršenje iste čini ispunjenje ugovora mogućim i ako Kupac može imati povjerenje u izvršenje ugovora. Sva daljnja odgovornost za gubitke i štetu je isključena. Ovaj uvjet ne utječe na bilo koje garancije izdane od strane 4TRONYXa ili na prava koja proizlaze iz Produkthaftungsgesetz (Zakon o sigurnosti proizvoda).
(2) Prema trenutnom tehnološkom stanju ne može se jamčiti da će prijenos podataka preko interneta biti uvijek bez pogrešaka i/ili moguć u svako doba. Stoga 4TRONYX nije odgovoran za stalnu dostupnost on line trgovine.


§ 10 Mjerodavni zakon i nadležnost

(1) Sva pravna pitanja koja proizlaze iz ovog ugovora podliježu Njemačkim zakonima. To se ne odnosi na Kupca ako bi ga isto lišilo razmjerne zaštite garantirane obvezatnim pravnim odredbama prema zakonu države u kojoj ima trajno boravište. Primjena Konvencije Ujedinjenih Naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe je izričito isključena.
(2) Ukoliko je Kupac obrtnik, pravna osoba ili bilo koji entitet prema javnom pravu, ugovorni odnos podliježe isključivo nadležnosti suda odgovorog za teritorij gdje 4TRONYX ima registrirano sjedište. Isto vrijedi i ako Kupac nema mjesto opće nadležnosti u Njemačkoj, ili ako je njegovo mjesto boravišta nepoznato u vrijeme podnošenja zahtjeva.


§ 11 Pravne posljedice ne uključivanja i nepravilnosti

Ako se bilo koji dio ovih Općih uvjeta smatra nevažećim ili je zbog bilo kojeg razloga neprovediv, taj uvjet će se smatrati odvojenim od ostalih i neće utjecati na valjanost i provedivost ostalih uvjeta. Ugovor će se smatrati nevažećim ako će jedna od ugovornih strana podnositi pretjerane nevolje zbog odgovornosti prema ugovoru čak i nakon gore spomenutih izmjena i dopuna.